PH-76 – Dental Radiography Head Phantom

PH-76 – Dental Radiography Head Phantom specification sheet