PH-19 Rotation Stomach Phantom TMP-R

PH-19 Rotation Stomach Phantom TMP-R specification sheet