PH-2D Bone Fracture Pediatric Phantom “PBU-70B”

PH-2D Bone Fracture Pediatric Phantom “PBU-70B” specification sheet